Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky

Obsah:

  • Obecná ustanovení
  • Objednávka
  • Kupní cena, potvrzení platby – účtenka
  • Garance vrácení peněz
  • Odpovědnost
  • Reklamace a práva vyplývající z vadného plnění
  • Ochrana osobních údajů
  • Závěrečná ustanovení

 

1 OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na straně jedné je poskytovatel, kterým je společnost Flowinn LLC se sídlem 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware, United States, Identifikační číslo: 19958 a na straně druhé je kupující. Právní vztahy poskytovatele s kupujícím neupravené těmito VOP se řídí interními předpisy státu Delaware.

 

1.2

Předmětem koupě, kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek http://www.neurorestart5minut.cz/, je prodej datového nosiče CD s kurzem NEURORESTART 5 minut (dále jen předmět koupě).

1.3

Obsah předmětu koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích stran. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru prodávajícího k této tématice.

1.4

Aktivity poskytovatele, zejména komunikace se zákazníky, rozesílání datových nosičů CD, ale i jiné, provádí na území České republiky agent, firma INNER WINNER s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 21, 110 00 Praha 1, IČ: 26765209, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 92202, vedená u Městského soudu v Praze (dále jen agent), který v těchto aktivitách zastupuje poskytovatele. Agent zajištuje i zákaznickou péči, kterou lze kontaktovat na emailu: zakaznicka.pece@innerwinner.cz či podpora@neurorestart5minut.cz.

2   OBJEDNÁVKA

2.1

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese http://www.neurorestart5minut.cz/. Kupující objednává předmět koupě vyplněním a odesláním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky http://www.neurorestart5minut.cz/.

Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit chyby. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a poskytovateli vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. kupující se zavazuje uhradit kupní cenu a poskytovatel se po uhrazení kupujícím zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě.

Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách poskytovatele, tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami pro nákup na webových stránkách  http://www.neurorestart5minut.cz/a že s nimi souhlasí.

 

3 KUPNÍ CENA, POTVRZENÍ PLATBY – ÚČTENKA

3.1

Ve shrnutí objednávky a na webové stránce http://www.neurorestart5minut.cz/, najdete všechny ceny služeb.

 

3.2

ÚČTENKA

Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví poskytovatel na požádání kupujícímu potvrzení o platbě – účtenku, která slouží jako doklad o zakoupení produktu.

 

3.3 Možnosti plateb

Bankovním převodem na bankovní účet uvedený objednávce, případně platební kartou. Platba kartou je realizována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb malého rozsahu společnosti GoPay s.r.o., s licencí od České národní banky.

 

3.4 Forma platby

Platba je možná jednorázově.

Pro kupujícího je umožněna forma splátek. Při objednání výukového programu formou splátek kupující závazně uzavírá mezi odběratelem a dodavatelem splátkový kalendář na dobu třech měsíců, kdy v pravidelných měsíčních splátkách dojde k plné úhradě produktu. V případě neuhrazení splátek je výukový program kupujícímu zablokován. Poskytovateli vzniká právo na vymáhání splátek dle řádného splátkového kalendáře. V případě opožděné platby splátky je opět kupujícímu program řádně zpřístupněn.

 

3.5 Dodací podmínky

Kupující, který́ řádně uhradí veškeré závazky vůči poskytovateli, obdrží produkt přepravní službou, datový nosič CD, přístup do bonusové části na stránkách http://www.neurorestart5minut.cz.

 

3.6 Nedoručení přístupových údajů

V případě, že nedojde k doručení přístupových kódů do bonusové části na stránkách http://www.neurorestart5minut.cz klientovi, klient je povinen o této skutečnosti ihned informovat poskytovatele. Stejnou povinnost má klient i v případě, že nedojde k aktivaci členství či on-line programu. Kontakty, které může klient v těchto případech využít, jsou uvedeny v bodě 1.4 výše.

 

4 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

4.1 Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě osmi dnů od zahájení bonusové online části tréninku. V případě koupě na splátky zaniká právo na vrácení peněz.

 

4.2 Za své produkty Poskytovatel kromě čtrnácti denní lhůty ručí i vlastní zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz. Při objednání výukového programu má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to nejpozději do 8 dnů od zahájení programu. Odstoupení může nakupující provést elektronickou formou na adresu zákaznické podpory v českém jazyce e-mail: zakaznicka.pece@innerwinner.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením potvrzení o platbě.  Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy bude kupujícímu znemožněn přístup do členské sekce placeného výukového programu.

 

5 ODPOVĚDNOST

 

5.1 Zabezpečení

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

5.2 Odpovědnost za obsah webu

Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

 

6 REKLAMACE A PRÁVA VYPLÝVAJÍCÍ Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

6.1
Vzhledem k povaze věci (on-line programu) nemůže klient uplatnit práva z vadného plnění. Klient má však právo a dle bodu 3.5 obchodních podmínek současně povinnost v případě, že nedojde k doručení přístupových kódů klientovi, o této skutečnosti ihned informovat poskytovatele a požadovat nápravu.

6.2
Vyloučení odpovědnosti. On-line program poskytovaný poskytovatelem klientovi je poskytován „tak jak je“. Poskytovatel nedává klientovi žádná práva z odpovědnosti za vady obsahu on-line programu poskytovatele a obsahu třetích stran, které jsou součástí on-line programu. Poskytovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za ztrátu dat. Poskytovatel nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu on-line programu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu on-line programu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost poskytovatele neuplatní. Uzavřením smlouvy klient dále bere na vědomí, že jakékoliv použití informací z on-line programu je pouze na jeho vůli a za úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí poskytovatel nenese žádnou odpovědnost. V on-line programu lze najít informace o produktech nebo službách třetích osob, které jsou pouze nezávaznými doporučeními nebo vyjádřením názoru k dané tematice.

 

7 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

7.1 Prohlášení poskytovatele

Poskytovatel se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které kupující zadává v objednávce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných evidenčních operací, vystavení dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

6.2
Osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

6.3
Zároveň kupující uděluje souhlas s tím, aby mu poskytovatel prostřednictvím elektronické komunikace zasílal svá obchodní sdělení, případně nabídky svých obchodních partnerů, a to na dobu do odvolání souhlasu. Ze zasílání těchto obchodních sdělení se lze kdykoliv jednoduše odhlásit kliknutím na odhlašovací odkaz v patičce všech zpráv emailové komunikace poskytovatele.

6.4
Více informací o ochraně osobních údajů najdete na: OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

7 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 9. 2015. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změny těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách OBCHODNÍ PODMÍNKY a je označena datem účinnosti. Veškeré nové objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

7.2

Účetní a daňové mezinárodní vztahy si každý kupující řeší samostatně, agent nenese odpovědnost.